U bent hier: Home / Nieuws / Nieuws items / Ontwikkeling van een instrument voor de evaluatie van de ondersteuningsbehoeften in handicapsituaties

Ontwikkeling van een instrument voor de evaluatie van de ondersteuningsbehoeften in handicapsituaties

Français

Samenvatting

De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap is een tegemoetkoming toegekend door de FOD Sociale Zekerheid. Niet minder dan 161 640 personen waren eind 2016 gerechtigd op deze uitkering. Het huidige inschalingsinstrument voor de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap leidde reeds jaren tot de kritiek dat het niet meer aangepast was aan de moderne opvatting over de volwaardige integratie en participatie voor personen met beperkingen en de ondersteuningsnood die zij hebben.

Een onderzoeksopdracht werd gegeven aan de KU Leuven en de ULB om een nieuwe schaal te ontwerpen, vertrekkend van de internationale classificatie van functies (ICF), en om deze schaal empirisch uit te proberen en te valideren. Het onderzoek toonde aan dat naast de klassieke indicatoren voor ondersteuningsnood als ADL en IADL, samen goed voor 2/3 van de te verklaren ondersteuningsnood, er ook plaats is voor indicatoren omtrent de nood aan ondersteuning voor een volwaardige sociale participatie. Op basis van deze nieuwe inschalingsinstrument konden 6 groepen van ondersteuningsnood onderscheiden worden, waarvan één die vooral steun nodig heeft omwille van ADL en IADL, en één die vooral steun nodig heeft voor de sociale participatie. Op basis van de rapporten die thans gepubliceerd zijn, kan nu nagedacht worden of en hoe dit nieuw inschalingsinstrument kan geïmplementeerd worden.

De onderzoeksrapporten waarin gezocht werd naar een nieuw inschalingsinstrument voor de integratietegemoetkoming voor personen met een beperking zijn thans beschikbaar:

Persmededeling

Op 5 april 2019 vond in het Federaal Parlement hierover een studienamiddag plaats:

Powerpoint-presentaties van de studienamiddag:

 

Elaboration d’un instrument d’evaluation des besoins de soutien dans les situations de handicap

Recherche commandée par le SPF Sécurité Sociale, Direction générale Personnes handicapées

Résumé

L’allocation d’intégration pour personnes handicapées est une allocation attribuée par le SPF Sécurité Sociale. Pas moins de 161.640 personnes ont été reconnues en 2016 pour une allocation. L’instrument actuel d’évaluation pour l’attribution de l’Allocation d’Intégration pour les personnes handicapées fait l’objet depuis des années de critiques car elle n’est plus adaptée à la conception moderne de l’intégration et de la participation pleine et entière des personnes handicapées et des besoins de soutien qu’elles éprouvent.

Une mission de recherche a été confiée à la KUL et à l’ULB pour développer une nouvelle échelle à partir des concepts de la Classification Internationale du Fonctionnement (CIF), de la soumettre à une étude empirique et de la valider.

Les rapports de la recherche concernant un nouvel instrument d’évaluation pour l’Allocation d’Intégration pour personnes handicapées sont disponibles:

Communiqué de presse

Le 5 avril 2019, une après-midi d’études a eu lieu au Parlement Fédéral à ce sujet.

Présentations PowerPoint de l'après-midi d'étude: