HIVA-KU Leuven > Activiteiten > De financiering van het levenslang leren
Ongecensureerd', zes studiedagen georganiseerd door de sector onderwijs en arbeidsmarkt van het HIVA

De financiering van het levenslang leren
Ongecensureerd', zes studiedagen georganiseerd door de sector onderwijs en arbeidsmarkt van het HIVA

studiedag

donderdag 8 november 2001, vanaf 13u.30

Onderwerp

 • Het levenslang leren is al een paar jaar niet meer van de politieke agenda weg te denken. Toegegeven, ook al is het levenslang leren voor bepaalde segmenten en doelgroepen binnen de Vlaamse samenleving inderdaad een realiteit (en dat overigens reeds geruime tijd), de verwezenlijking van een 'lifelong learning for all' blijft een verre droom, waarbij er maar weinig vooruitgang wordt geboekt, alle retoriek ten spijt.
 • Deze toestand zou ons zorgen moeten baren. De mate waarin we erin slagen om in de komende jaren degelijke fundamenten te ontwikkelen voor de verwezenlijking van ons levenslang leren, binnen coherente en weldoordachte structuren, zou wel eens bepalend kunnen zijn voor de positie van Vlaanderen in de 21ste eeuw. Verkeerde of laattijdige beslissingen kunnen leiden tot stagnatie en zelfs achteruitgang, niet alleen op het vlak van onze welvaart en het economisch leven, maar ook op het vlak van het instandhouden van ons sociaal weefsel en het functioneren van de democratische samenleving.
 • De uitdagingen waar we voor staan zijn dan ook niet gering. Alleen al de wijze waarop we het levenslang leven zullen gaan financieren, op het eerste zicht misschien een droog en technisch onderwerp, heeft verregaande consequenties. In het huidig volwassenenonderwijs en in de opleidingen gevolgd door volwassenen is er sprake van een sterk ongelijke deelname. Deze is zeker voor een stuk te verklaren op basis van financiŽle overwegingen. Als we bij de toekomstige uitbouw van het levenslang leren een toenemende dualisering willen vermijden, zal er dan ook aandacht moeten worden besteed aan bepaalde financiŽle drempels. In het basis- en secundair onderwijs, en voor een groot stuk ook in het hoger onderwijs, staat tegenover een grote tot redelijke gelijkheid van kansen en gelijkheid van deelname een bijzonder omvangrijk transfer van publieke middelen, van meer dan 5% van het totale Vlaamse inkomen. Het laat zich echter uitschijnen dat een uitbreiding van deze klassieke manier van aanpak niet langer haalbaar en mogelijk zelfs niet wenselijk is. Voorzichtige prognoses ramen dat de kostprijs van een goed uitgebouwd systeem van levenslang leren op termijn zou kunnen oplopen tot enkele additionele procentpunten van het Vlaamse BRP. Het is duidelijk dat de Vlaamse begroting zelfs maar een fractie van dit bedrag niet zo maar kan slikken.
 • De noodzaak om te evolueren naar een nieuwe balans tussen private en publieke bestedingen aan onderwijs en opleiding, tegen de achtergrond van een reeds grote ongelijke deelname, lijkt op het eerste zicht te leiden tot een impasse. De hoofdvraag die op deze studiedag aan bod zal komen is dan ook of we geen nieuwe en creatieve financieringsmechanismen kunnen ontwikkelen die zowel de vraag naar, als het aanbod van een kwalitatief hoogstaand en voldoende gediversifieerd en innoverend volwassenenonderwijs zullen stimuleren, met behoud van de keuzevrijheid, met voldoende garanties voor gelijkheid van kansen maar ook van deelname, en zonder dat dit leidt tot een explosie van de overheidsuitgaven.
 • Het is duidelijk dat hierbij een bezinning noodzakelijk is over de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid, de bedrijfswereld, de huishoudens en de onderwijs- en opleidingswereld zelf. Hierbij mogen we er niet voor terugschrikken om het bestaande in vraag te stellen. Op deze studiedag zullen alvast een aantal voorzetten worden gegeven, soms provocerend, maar zeker constructief, over mogelijke krijtlijnen voor de financiering van ons toekomstig levenslang leren.

Programma

 • Voorzitter: Prof. dr. Hubert Cossey, directeur HIVA
 • 13.30 u. Onthaal
 • 14.00 u. Verwelkoming door de voorzitter van de namiddag
 • 14u.10 u. De financiering van het levenslang leren: uitdagingen, knelpunten en mogelijke oplossingen
  Joost Bollens, projectleider onderwijs en arbeidsmarkt, HIVA-K.U.Leuven
 • 15u.30 u. Koffiepauze
 • 16u.00 u. Discussiant: Prof. Dr. Dirk Van Damme, directeur VLIR
 • 16u.30 u. Reacties uit de zaal
 • 17u.00 u. Conclusies en afsluiting

Praktische info

Plaats: Departement Onderwijs
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
B-1210 Brussel

Deelnameprijs:

 • 500 BEF / 12,40 Euro

Contactpersonen: