U bent hier: Home / Onderzoek / Onderzoeksprojecten / 2014-2016 | Naar een kosteneffectief woonbeleid voor Vlaanderen en Europa

2014-2016 | Naar een kosteneffectief woonbeleid voor Vlaanderen en Europa

Deze actie omvat de ontwikkeling van een theoretisch kader dat moet toelaten een breed gamma van beleidsinstrumenten van het woonbeleid te vergelijken op vlak van kosteneffectiviteit en dit onder verschillende (nationale) omstandigheden. Voor de ontwikkeling van dit kader wordt vertrokken van de theoretische en empirische literatuur. Tijdens de actie zal dit kader besproken worden met beleidsverantwoordelijken en vertegenwoordigers van het werkveld, wat zal leiden tot aanpassingen en verfijning, zodat het rekening houdt met de ervaringen van een brede groep van stakeholders.De voornaamste vraag aan de orde is welke beleidsinstrumenten het meest effectief antwoord bieden op de woonbehoeften in Vlaanderen enelders in Europa, in het bijzonder voor huishoudens met een risico op armoede en sociale uitsluiting. Alternatieven die worden afgewogen zijn cash benefits en in kind benefits. Aanverwante vragen zijn of de subsidies moeten worden gericht op een smalle of een brede groep van begunstigden en of ze eerder gericht moeten worden op de vraag- dan wel de aanbodzijde van de woningmarkt. Een andere fundamentele vraag is hoe taken moeten worden verdeeld tussen markt en niet-markt organisaties.De economische theorie zal de basis vormen van het conceptueel kader. Sinds het einde van de jaren 1990 is er heel wat onderzoek verricht naar de voorwaarden en effecten van verschillende instrumenten van het woonbeleid in EU-lidstaten. Er zijn enkele vergelijkende studies die de resultaten voor verschillende lidstaten bundelen. Stephens et al. (2010) zoeken bijvoorbeeld naar relaties tussen welvaartsregimes, huisvestingssystemen en huisvestingsresultaten. Deze studies gaan echter niet in op de kosteneffectiviteit. Bovendien was er in dit onderzoek geen inbreng vanuit stakeholders. Het zijn deze twee elementen die we specifiek in dit onderzoek inbouwen.