U bent hier: Home / Onderzoek / Verzorgingsstaat en Wonen

Verzorgingsstaat en Wonen

 

In de onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen wordt het onderzoek gegroepeerd van twee onderzoeksthema’s, respectievelijk Verzorgingsstaat en Wonen, die op hun beurt verder uitgesplitst worden in prioritaire onderzoekslijnen.

VERZORGINGSSTAAT

Jozef Pacolet

Binnen het onderzoeksthema verzorgingsstaat worden zowel de creatie van de welvaart als de sociale besteding ervan bestudeerd. Het onderzoek focust op de relatie economie-verzorgingsstaat en de organisatie van de sociale zekerheid en de sociale voorzieningen op macro-, meso- en micro-niveau. De team bezit een sterke terreinkennis van de verzorgingsstaat en heeft aandacht voor de plaats ervan binnen en de impact op de economie. Ze concentreert zich op de studie van de uitbouw van de verzorgingsstaat op macro-vlak en de financiering en financierbaarheid, met aandacht voor de relatie tussen demografie, sociale bescherming en economie. Het onderzoek situeert zich binnen de gezondheidseconomie, de economie van de ouderenzorg en welzijnszorg en de pensioenvorming aan de ene kant en de publieke financiën aan de andere kant. Hierbij is er ook aandacht voor de fiscaliteit en de strijd tegen sociale en fiscale fraude. De analyse van de organisatie van de voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector richt zich in het bijzonder op de ouderenzorg, de kinderopvang en de gehandicaptenzorg.

WONEN

Sien Winters

De onderzoeksvragen die worden behandeld binnen het thema wonen, sluiten nauw aan bij de doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid. We vragen ons af hoe het staat met de kwaliteit en betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen, hoe groot de woonzekerheid is en wat de wensen en voorkeuren zijn van Vlaamse huishoudens. Op basis van surveygegevens en administratieve databronnen gaan we na welke evoluties zich afspelen, welke verschillen er zijn tussen regio’s en groepen en vergelijken we de situatie in Vlaanderen met andere regio’s en landen.

Met onderzoek over de financiering en organisatie van het woonbeleid wensen we bij te dragen tot een hogere doelmatigheid van het beleid en een efficiëntere beleidsuitvoering. In het bijzonder volgen en ondersteunen we ook het lokale woonbeleid. Met onderzoek dat een betere aansluiting beoogt tussen ‘wonen’ en ‘zorg’, spelen we ten slotte in op de veranderende woon- en zorgbehoeften in een vergrijzende samenleving.

Een belangrijk deel van het onderzoek kadert binnen de opdrachten van het Steunpunt Wonen.