U bent hier: Home / Onderzoek / Arbeid en Organisatie

Arbeid en Organisatie

 

De onderzoeksgroep arbeid en organisatie verricht beleidsgericht onderzoek en geeft expertadvies over de kansen op kwalitatieve en duurzame jobs en over effecten van het gevoerde beleid van organisaties, sectoren, en andere actoren daarop. De kansenongelijkheid en de manier waarop die kan worden weggewerkt dankzij participatie en overleg vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt. De verschillende onderzoekslijnen vertalen elk op hun manier een deel van die missie. Dit onderzoek kan bogen op een lange traditie binnen HIVA en dit vertaalt zich in een prominente en gevestigde participatie van de groep in nationale en Europese onderzoeksprogramma’s en in een sterke samenwerking met vakbonden en met bedrijven.

EurWORK observatorium

We zijn Belgisch correspondent voor het European Observatory of Working Life (EurWORK). We maken voor dit observatorium nieuwsbijdragen en vullen als experten vragenlijsten in die gebruikt worden om comparatieve studies te maken over actuele beleidstopics.
Zie: http://www.eurofound.europa.eu/countries/Belgium
Contactpersonen: Guy Van Gyes of Caroline Vermandere

 

VERANDERINGEN EN INNOVATIE IN ORGANISATIES

Monique Ramioul

Globalisering en herstructureringen, technologische innovatie, vergroening en andere trends hebben een grote impact op de manier waarop arbeid wordt georganiseerd, zowel binnen de bedrijfsmuren als tussen bedrijven, sectoren en landen, en welke jobs er worden aangeboden. Centraal staan o.m. vragen welke gevolgen die organisatiekeuzes hebben voor taken en voor de vereisten ten aanzien van werknemers op het vlak van competenties en flexibiliteit. Daarbij komt ook de vraag aan bod hoe werknemers een impact kunnen hebben op deze organisatorische veranderingen?

PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEITSMANAGEMENT

Miet Lamberts

Hier staat de vraag centraal hoe organisaties hun personeelsbeleid afstemmen op veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij, zoals: vergrijzing, meer diversiteit, arbeidsmarkt(competentie)knelpunten, veranderingen in de (sociale) wetgeving, de transitie naar een koolstofarme samenleving, ... Er wordt zowel aandacht besteed aan strategisch personeelsbeleid als aan nieuwe HRM-praktijken (werving, selectie, opleiding, loopbaanbeleid, evaluatie, ...). Diversiteitsmanagement is een thema waarrond gedurende de laatste jaren een stevige onderzoekstraditie is opgebouwd. Ook atypische arbeid, flexibiliteit en tijdsorganisatie, competentiemanagement, combinatiedruk, functieclassificatie en functiewaardering zijn onderzoeksthema’s.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SOCIAAL OVERLEG

Guy Van Gyes

Een billijk loon, een goede arbeidstijdregeling en werkzekerheid, ... Het zijn nog steeds de aspecten van een job die door de werknemers als zeer belangrijk worden ervaren. We houden ons daarom actief bezig met de studie van deze arbeidsvoorwaarden en hoe daar door beleid en sociaal overleg moet en kan worden rond opgetreden. Het ‘vakbondsonderzoek’ heeft betrekking op werknemersinspraak, sociale dialoog en collectief overleg: hoe ‘beter’ invloed uitoefenen als sociale partners en als vakbonden in het bijzonder? De vakbond als organisatie is daarbij zelf ook een belangrijk studie-onderwerp.

KWALITEIT VAN DE ARBEID EN WELZIJN OP HET WERK

Monique Ramioul | Guy Van Gyes | Miet Lamberts

Het onderzoek over kwaliteit van de arbeid is van groot strategisch belang voor de onderzoeksgroep: het thema van kwaliteitsvolle jobs loopt immers als een rode draad door alle onderzoekslijnen. Het conceptualiseren, meten en begrijpen van de kwaliteitsvolle job, zowel voor de werknemer als de organisatie, is het centrale vraagstuk. De kwaliteitsvraag heeft betrekking op de arbeidsinhoud, de werkomstandigheden, inclusief veiligheids- en gezondheidsrisico’s, de arbeidsvoorwaarden en de (formele en informele) sociale relaties op het werk. Bijzondere aandacht gaat naar: de psychosociale aspecten van welzijn op het werk (stress, psychosociale risico’s, leermogelijkheden), vragen zoals ‘hoe de werkplek veiliger en gezonder organiseren’ en ‘hoe dit welzijnsbeleid met de nodige inspraak en participatie beter te managen en te sturen’.

 

Top