HIVA-KU Leuven > Research > Poverty and Social Integration

Poverty and Social Integration - all publications

Investing in Children: Breaking the cycle of disadvantage. Country report Belgium
2014, Schepers W. & Nicaise I.

Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming
2013, Eeman L., Steenssens K. & Van Regenmortel T.

Vers un revenu minimum européen / Towards a European Minimum Income
2013, Peña-Casas R., Ghailani D. avec S. Sabato & I. Nicaise

The European anti-crisis policy and its impact on poverty: A Flemish perspective
VLAS-Studies 7
2013, Schepers W. & Nicaise I.

Grondslagen en uitdagingen voor het meten van empowerment
VLAS-Studies 6
2013, Steenssens K. & Van Regenmortel T.

De positieve effecten van voorschoolse voorzieningen voor kinderen in armoede
Bijlage 1 bij Vlas-Studies 5 Society Case ‘Ongelijkheid begint in de wieg’ (ECEC)
2013, Groenez S. & Vandenbroeck M.

Automatische rechtentoekenning en proactief handelen. Executive summary
Een verkenning op lokaal niveau met bijzondere aandacht voor mensen met een laag inkomen. Executive summary
2013, Van Regenmortel T.

Automatische rechtentoekenning en proactief handelen
Een verkenning op lokaal niveau met bijzondere aandacht voor mensen met een laag inkomen. VLAS-Studies 4
2013, Eeman L. & Van Regenmortel T.

Domo: Door ondersteuning mee opvoeden
Theoretische onderbouwing
2012, Eeman L. & Van Regenmortel T.

‘Coöperatie voor meer inclusie: sociale innovatie in de kinderopvang’
2012, Gijselinckx C.

Armoede tussen de plooien
Aanvullingen en correcties op EU-SILC voor verborgen groepen armen
2012, Schockaert I., Morissens A., Cincinnato S. & Nicaise I.

STUDIO kinderarmoede
Verslag 30 november 2011 - 4 december 2011
2012, Eeman L. & Nicaise I. (red.)

Onderbescherming & proactief handelen
2012, Blomme M.

Cijfers over integratie 2011
Beschikbaarheid en bespreking van cijfers over de positie van personen met een vreemde herkomst in Vlaanderen
2011, Lamberts M.

Duurzame tewerkstelling van mensen in armoede
Uitdagingen en remedies voor beleid, werknemers en werkgevers
2011, Sannen L., Castermans S., Van Regenmortel T. & Lamberts M.

Mensen in armoede toeleiden naar werk is een hele uitdaging, zowel voor (traject)begeleiders als voor werkzoekenden. Nadien wacht een nieuwe uitdaging. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de tewerkstelling duurzaam voor mensen in armoede is? Dit is de centrale onderzoeksvraag van deze studie.Lexicon van empowerment
Marie Kamphuis-lezing 2011
2011, Van Regenmortel T.

Tine Van Regenmortel verzorgde op donderdag 17 november de zevende Marie Kamphuis Lezing gehouden waarin zij uiteenzette wat empowerment inhoudt.Focus op kinderarmoede: Naar oplossingssporen in zorg en beleid op basis van een structureel overleg
2011, Juchtmans G. & Van Regenmortel T.

Gelijk oversteken. Een staalkaart van bevindingen rond integratie
2011, Ackaert J. & Van Regenmortel T. (eds.)

Met dit boek beogen de auteurs het debat over de toekomst, de uitdagingen en de kansen van de multiculturele samenleving over het steriele ‘wij/zij’-discours heen te tillen. Ze confronteren de lezer met facetten die amper de voorpagina’s van de kranten halen. Het discours over de multiculturele samenleving, uitsluiting & discriminatie, de situatie op de arbeidsmarkt en uitwisselingen in het dagelijkse sociale leven vormen de vier grote verhaallijnen van deze boeiende uitgave.Werk & Welzijn verankerd
Krachtgerichte, integrale trajectbegeleiding voor werkzoekenden in armoede
2011, Sannen L., Driessens K. & Verboven A.

In de loop van 2009-2010 vond een boeiend ESF-pilootproject plaats in Antwerpen. VDAB Antwerpen en CAW Metropool gingen de uitdaging aan om werkzoekenden in armoede op een krachtgerichte en integrale manier te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Geïntegreerde werk-welzijnstrajecten waren hiervan het resultaat. De bevindingen werden gebundeld in een handboek en een onderzoeksrapport.Krachtgerichte, integrale trajectbegeleiding voor werkzoekenden in armoede
Uitdagingen en knelpunten van een nieuwe methodiek
2011, Sannen L. & Van Regenmortel T.

In de loop van 2009-2010 vond een boeiend ESF-pilootproject plaats in Antwerpen. VDAB Antwerpen en CAW Metropool gingen de uitdaging aan om werkzoekenden in armoede op een krachtgerichte en integrale manier te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Geïntegreerde werk-welzijnstrajecten waren hiervan het resultaat. De bevindingen werden gebundeld in een onderzoeksrapport en een handboek.De leefomstandigheden van dak- en thuislozen en van mensen zonder wettelijke verblijfsvergunning
2011, Schockaert I. & Nicaise I.

Zes op tien dak‐ en thuislozen en negen op tien mensen zonder papieren leven met minder dan de helft van het bedrag dat wordt beschouwd als de armoedegrens. Zo stelt een studie van het Federaal Wetenschapsbeleid, uitgevoerd door het HIVA-K.U.Leuven, in opdracht van en in samenwerking met het Steunpunt Armoedebestrijding vast.'Krachtgerichte activering en vrijwilligerswerk in functie van een inclusieve samenleving'
2010, Van Regenmortel T.

Focus op: Maatschappelijk werk en etnisch-culturele minderheden in Leuven
Naar oplossingssporen in zorg en beleid op basis van een structureel overleg
2010, Juchtmans G. & Wets J.

In opdracht van de sociale dienst van het OCMW Leuven organiseerde het HIVA een structureel overleg met als thema maatschappelijke dienstverlening en etnisch-culturele minderheden. De maatschappelijk werkers van het OCMW Leuven, organisaties die met deze doelgroep werken en mensen uit de doelgroep zelf werden hierbij betrokken. Door al deze perspectieven met elkaar in dialoog te brengen, wil het OCMW Leuven komen tot een meer passend aanbod dat maximaal aansluit bij de noden van deze doelgroep. Empowerment en participatie van kwetsbare burgers
Ervaringskennis als kracht
2010, Van Regenmortel T.

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, mensen in armoede, breekbare ouderen zijn  kwetsbare burgers die vaak niet op een volwaardige manier deel uitmaken van de samenleving. Een kansrijker aanpak om deze mensen volwaardig te laten meedoen in de samenleving gaat uit van empowerment. Dit doet een beroep op eigen krachten, daarbij gebruikmakend van ervaringsdeskundigheid van de betrokkenen zelf. De auteurs gaan in deze uitgave in op een veelheid aan thema’s rond achtergronden, uitwerking en processen bij empowerment.A Social Inclusion Roadmap for Europe 2020
2010, Frazer H., Marlier E. & Nicaise I.

The Belgian Presidency of the EU in the second half of 2010 has selected three thematic priorities with regard to social inclusion: minimum income systems, child poverty and homelessness – as well as a horizontal priority: the active involvement of people experiencing poverty and social exclusion. This book takes stock of the progress made in the past decade and formulates policy recommendations for the next decade.

 Évaluation du projet pilote ‘Experts de vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale au sein des services publics fédéraux’
2010, Steenssens K., Van Regenmortel T., Cortese V., Vanheerswyngels A. & Hamzaoui M.

Evaluatie van het pilootproject 'Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting bij de federale overheid'
2010, Steenssens K., Van Regenmortel T., Cortese V., Vanheerswyngels A. & Hamzaoui M.

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van de derde externe evaluatie van het pilootproject ‘Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de federale overheidsdiensten’.

 Verbindend werken in de hulpverlening: bouwsteen voor een veerkrachtige samenleving
2010, Van Regenmortel T. & Peeters J.

De verbindende idee is dat gemeenschaps- en netwerkvorming de belangrijkste bijdrage is van het sociaal werk aan duurzame ontwikkeling. En die verbanden dienen veerkrachtig te zijn om in een snel veranderende wereld de strijd voor een meer rechtvaardige en leefbare wereld te kunnen aangaan.

 Vrijwillig werkt - aan de slag met vrijwilligers uit kansengroepen
2009, Mathijssen C., Van Regenmortel T., Fransen K., Vanderhaeghen M., Haesendonckx C., Kauwenberghs M. & Zwaenepoel H. (red.)

Conceptnota empowerment en activering in armoedesituaties. Synthese
2009, Steenssens K., Demeyer B. & Van Regenmortel

Conceptnota empowerment en activering in armoedesituaties
2009, Steenssens K., Demeyer B. & Van Regenmortel T.

Het HIVA werkte een geïntegreerde visie en theoretisch kader uit met betrekking tot activering van maatschappelijk kwetsbare groepen, in het bijzonder mensen die in armoede leven. Dit gebeurde met empowerment als overkoepelend denk- en handelingskader.Lokaal sociaal beleid: de intenties onder de loep
Beleidsplananalyse 2008-2014. Synthese
2009, Van Regenmortel T. & Sannen L.

Lokaal sociaal beleid: de intenties onder de loep
Beleidsplananalyse 2008-2014
2009, Sannen L. & Van Regenmortel T.
In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse gemeenschap werden de lokale sociale beleidsplannen 2008-2014 geanalyseerd onder begeleiding van het HIVA-K.U.Leuven. Deze analyse betreft de intenties van lokale besturen en andere betrokken actoren.

Iets heel bijzonders
Een verkennende studie naar de effecten van Persoonlijke Toekomstplanning bij personen met een handicap en steungroepleden
2009, Demeyer B. & Van Regenmortel T.
In deze studie wordt, op basis van diepte-interviews met centrale personen en steungroepleden, nagegaan wat de impact is van deze methodiek op de rechtstreeks betrokkenen.

Focus op: Dak- en thuislozen met een psychiatrische problematiek in Leuven
Naar oplossingssporen in zorg en beleid op basis van een structureel overleg
2009, Steenssens K. & Van Regenmortel T.
Dit verslag is het resultaat van een structureel overleg tussen organisaties die in Leuven rechtstreeks werken met de doelgroep van dak- en thuislozen met een psychiatrische problematiek en/of betrokken zijn bij de eerste contacten bij een hulpvraag.

Het sociaal huis. Werken aan een toegankelijke dienst- en hulpverlening
2009, Sels P., Goubin E., Meulemans D. & Sannen L.
Dit handboek vertrekt vanuit de visie dat het sociaal huis een toegankelijkheidsconcept is dat op lokaal niveau wordt uitgewerkt en dat een antwoord biedt op de specifieke toegankelijkheidsproblemen in de lokale dienst- en hulpverlening.

Hodnotenie Sociálnych Vplyvov. Syntetická Správa Slovenská republika
Spoločná Previerka Sociálnej Ochrany a Sociálnej inklúzie a Hodnotenie sociálnej Inklúzie 2008
2008, Nicaise I.

Soziale Folgenabschätzung. Synthesebericht Slowakische Republik
Peer Review zu Sozialschutz und sozialer Eingliederung 2008
2008, Nicaise I.

Evaluation de l'impact social. Rapport de synthèse République Slovaque
Examen par les pairs en matière de protection sociale et d'inclusion sociale 2008
2008, Nicaise I.

Social Impact Assessment. Synthesis Report Slovak Republic
Peer Review in Social Protection and Social Inclusion 2008
2008, Nicaise I.

Zwanger van empowerment
Een uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg. Oratie 21 november 2008
2008, Van Regenmortel T.
Dit boekje vormt de basis van de oratie van Tine Van Regenmortel die geïnstalleerd is als lector ‘Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen’ aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies. Het behandelt de positie van de kwetsbare groepen in onze samenleving en hoe zorgverlenende instanties met hen om moeten gaan.

Enfants en pauvreté
Situation de la recherche scientifique en Belgique
2008, Steenssens K., Aguilar L.M., Demeyer B. & Fontaine P.

Kinderen in armoede
Status quaestionis van het wetenschappelijk onderzoek in België
2008, Steenssens K., Aguilar L.M., Demeyer B. & Fontaine P.
Het onderzoeksrapport Kinderen in armoede biedt een synthese van het onderzoek dat in België in de voorbije jaren verricht is over de risicosituatie van kinderen die in armoede leven.

Evaluation du projet pilote ‘Médiateurs de terrain en matière de pauvreté et d’exclusion sociale dans l’administration fédérale’
2008, Demeyer B., Rea A. & Devleeshouwer P.

Evaluatie van het pilootproject ‘Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting bij de federale overheid’
2008, Demeyer B., Rea A. & Devleeshouwer P.

W²: Werk- en Welzijnstrajecten op maat
Een totaalconcept
2008, Steenssens K., Sannen L., Ory G. & Nicaise I.

Bind-Kracht in armoede - Boek 2
Krachtgerichte hulpverlening in dialoog
2008, Vansevenant K., Driessens K. & Van Regenmortel T.

Connexion des CPAS à la BCSS: étude d'impact sur l'aide sociale et l'organisation
2007, Demeyer B., Sannen L., Rea A. & Devleeshouwer P.

Aansluiting OCMW's op de KSZ: impactstudie op hulpverlening en organisatie
2007, Demeyer B., Sannen L., Rea A. & Devleeshouwer P.

Empowerment Barometer
Process evaluation of empowerment in neighbourhood-based activation projects
2007, Steenssens K. & Van Regenmortel T.

Empowerment Barometer
Procesevaluatie van empowerment in buurtgebonden activeringsprojecten
2007, Steenssens K. & Van Regenmortel T.

De Wissel-Werking verbeteren
Verbeteronderzoek met peer research in de bijzondere jeugdzorg
2007, Steenssens K. & Van Regenmortel T.

Werk & Wereld in de Weegschaal
Confronterende visies op onderzoek en samenleving
2007, Develtere P., Nicaise I., Pacolet J. & Vandenbrande T. (red.)

Focus op: Maatschappelijk kwetsbare jongeren
Profiel, aanbod en beleidsacties op het vlak van welzijn en werk op basis van een structureel overleg
2007, Van Regenmortel T.

Leven (z)onder leefloon. Deel 2. Methodiekboek bij onderbescherming: proactief handelen vanuit het OCMW
2007, Sannen L., Degavre F., Steenssens K., Demeyer B. & Van Regenmortel T.

Leven (z)onder leefloon. Deel 1. Onderbescherming onderzocht
2007, Steenssens K., Degavre F., Sannen L., Demeyer B. & Van Regenmortel T., m.m.v. R. De Blander & I. Nicaise

Force du Lien contre la pauvreté
Sphère de vie et relation d'aide
2006, Driessens K. & Van Regenmortel T.

Bind-Kracht in armoede
Leefwereld en hulpverlening
2006, Driessens K. & Van Regenmortel T.

Opstellen van omgevingsanalyses door de regionale preventieteams van de bijzondere jeugdbijstand (+ cd-rom)
2006, Steenssens K. & Van Regenmortel T.

Behoefteonderzoek bij de private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand
2006, Van Regenmortel T.

Zonder (t)huis
Sociale biografieën van thuislozen getoetst aan de institutionele en maatschappelijke realiteit
2006, Van Regenmortel T., Demeyer B., Vandenbempt K. & Van Damme B.

Quelles vieillesses pour les femmes?
2005, Peemans-Poullet H. (coord.)

Plus est en vous herbekeken. Manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector. Deel 7 / Offre et demande de travail dans le champ de la santé et de l'aide sociale en Communauté française et en Communauté germanophone de Belgique Tome 5
Deel 7. Elektronische bijlage (cd-rom) / Tome 5. Edition électronique (cd-rom)
2005, Pacolet J., Van De Putte I., Marchal A., Cattaert G., Coudron V., Degreef T., Verbrugghe K. & Dewilde S.

Plus est en vous. Manpower planning dans le champ de la santé et de l’aide sociale. Tome 4. Synthèse pour la Belgique, 1995-2020
2005, Leroy X., Pacolet J., Cattaert G. & Coudron V.

Plus est en vous herbekeken. Manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector. Deel 6. Synthese voor de zorgsector in België 1995-2020
2005, Pacolet J., Leroy X., Cattaert G. & Coudron V.

Ressources humaines pour la santé: offre, demande et 'besoins' actuellement et à l'avenir
Phase 1. Analyse de l'existant et paramètres pour la modélisation. Rapport de synthèse
2005, Deliège D., Pacolet J., Artoisenet C. & Cattaert G.

Manpowerplanning voor gezondheidsberoepen: aanbod, vraag en 'behoeften' nu en in de toekomst
Fase 1. Analyse van de huidige situatie en karakteristieken van het planningsmodel. Syntheserapport
2005, Pacolet J., Deliège D., Cattaert G. & Artoisenet C.

Werken in de gezinszorg
Kwaliteit van de arbeid van de verzorgenden. Tussentijds rapport
2005, Ver Heyen W. & Vandenbrande T.

De sociaal-economische betekenis van welzijn: kosten zijn baten
in Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, Welzijn: op weg naar een duurzame samenwerking. Verslagboek themadag Overijse, 16 juni 2005, p. 45-57
2005, Pacolet J.

Maatschappelijke keuzen, structurele armoede en sociale kost
2005, De Blander R. & Nicaise I.,m.m.v. G. Van den Broeck

Sociale kosten-batenanalyse van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen
Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen
2005, Van De Putte I. & Pacolet J.

Beschutte werkplaatsen tussen markt en zorg
Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen
2005, Van De Putte I. & Pacolet J.

Plus est en vous driemaal. Manpowerplanning in de zorgsector in Brussel-Hoofdstad / Plus est en vous 3ème. Manpower planning dans le champ de la santé à Bruxelles-Capitale
2005, Pacolet J., Leroy X., Cattaert G., Coudron V. & Gobert M.

Sociale tewerkstelling in Vlaanderen: effecten en maatschappelijk rendement op lange termijn
2005, Rubbrecht I., Matheus N., D’Addio A. & Nicaise I.

Het planningmodel kinesitherapie
2005, Pacolet J., Cattaert G., Coudron V., Merckx S. & Peetermans A.

Report of the EZA-Seminar ‘EU enlargement and social inclusion’
Sofia, 3-4 December 2004
2005, Nicaise I., Minev D. & Jeliazkova M. (eds.)

Micro-assurances et soins de santé dans le Tiers-Monde
Au-delà des frontières
2005, Develtere P., Doyen G. & Fonteneau B.

Een paar apart
Gearrangeerde ontmoetingen tussen mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven
2005, Haesendonckx C. & Wuyts A.

Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België / Vieillissement, aide et soins de santé en Belgique
2005, Pacolet J., Deliège D., Artoisenet C., Cattaert G., Coudron V., Leroy X., Peetermans A. & Swine C.

La démarche de renforcement basée sur de nouvelles formes de liaisons
Développements méthodologiques en vue de favoriser l’accessibilité des soins de santé mentale aux personnes en situation de pauvreté
2005, Kerkhofs R. & Van Regenmortel T.

Versterkend werken door nieuwe vormen van liaisons
Methodiekontwikkeling voor de bevordering van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg voor personen die in armoede leven
2005, Kerkhofs R. & Van Regenmortel T.

De bijzondere kracht van het gewone?
Over steungezinnen en andere vormen van georganiseerde nabijheid. Intern rapport van een exploratief onderzoek naar sociale steun
2004, Vanhee L., Demeyer B. & Corveleyn J.

Experimente zur sozialen Aktivierung in den Niederlanden
Synthesebericht
2004, Meinema T. & Nicaise I.

Expériences d'activation sociale aux Pays-Bas
Rapport de synthèse, Pays-Bas
2004, Meinema T. & Nicaise I.

Experiments in Social Activation in the Netherlands
Synthesis Report, The Netherlands
2004, Meinema T. & Nicaise I.

Policy at work. Local implementation of the Belgian National Action Plan for Social Inclusion
Report of the Belgian non-governmental experts to the European Commission
2004, Nicaise I., Kerkhofs R., Vandenbempt K. & Rea A.

Ressources humaines en santé: offre, demande et «besoins» actuellement et à l’avenir / Manpowerplanning voor gezondheidsberoepen
Phase 1. Analyse de l’existant / Fase 1. Analyse van de huidige situatie
2004, Deliège D., Pacolet J., Artoisenet C., Cattaert G. & Lorant V.

Microseguros y asistencia sanitaria en países del tercer mundo
Más allá de las fronteras
2004, Develtere P., Doyen G. & Foneneau B.

Micro-insurance and Health Care in Developing Countries
An International Picture
2004, Develtere P., Doyen G. & Fonteneau B.

Microverzekeringen en gezondheidszorg in derdewereldlanden
Over de grenzen heen
2004, Develtere P., Doyen G. & Fonteneau B.

LABOr Project: Reflections on Good Practice in Vocational Training and Employment for People with Learning Disabilities
2004, Beyer S., Hedebouw G. & Samoy E.

LABOr Project: Goede praktijk bij opleiding en werk voor mensen met een verstandelijke beperking
2004, Beyer S., Hedebouw G. & Samoy E.

Videotelefonie en personenalarmering (PAS)
Een verkennend onderzoek naar de uitbouw van een telecare-aanbod in Vlaanderen
2004, Peetermans A., Hedebouw G., Misplon S. & Vanhees M.

Wonen en zorg voor ouderen in Limburg
2004, Winters S., Misplon S. & Jacques S.

Empowerment in de praktijk van het OCMW
2004, Van Regenmortel T.

Le secteur public local en perspective
2004, Pacolet J. & Coudron V.

De lokale overheidssector in perspectief
2004, Pacolet J. & Coudron V.

Telecare voor ouderen
Socio-economische analyse van het gebruik van videotelefonie binnen de ouderenzorg
2004, Peetermans A., Hedebouw G., Pacolet J. i.s.m. P. Devoldere, F. D'Haene, R. Pouillie, W. Botteldoorn, P. Grymonprez & H. Ameel

Het silhouet van de bewoners achter de gevel van het woon- en zorgcentrum
Op zoek naar een wetenschappelijke objectivering van een nieuw financieringsmodel voor het woon- en zorgcentrum
2004, Pacolet J. & Cattaert G.

Gaps, traps and springboards in European minimum income systems
2004, Nicaise I., Groenez S., Adelman L., Roberts S. & Middleton S.

Analyse des coûts sociaux et bénéfices en matière de consommation et d’abus d’alcool en Belgique. Synthèse
2004, Pacolet J., Degreef T. & Bouten R.

Zorgplanning voor voorzieningen voor personen met een handicap in Oost-Vlaanderen
2004, Van De Putte I. & Pacolet J.

Alcoholgebruik en -misbruik naar leeftijd in België
Analyse op basis van de gezondheidsenquête en het huishoudbudgetonderzoek
2004, Cattaert G. & Pacolet J.

Duurzame arbeidsmarktintegratie van zwakke werkzoekenden: eerste resultaten. Samenvatting
2003, Rubbrecht I. & Nicaise I.

Arbeidsloopbanen van personen met een handicap
Onderzoek in opdracht van het VFSIPH en Equal-Vlaanderen
2003, Bollens J. & Fripont I.

Mutuelles de santé au Cameroun
2003, Yerima Aboubakar K. & Develtere P.

Bijlagen bij het Verslagboek Sociaal Huis
Projectfiches van de 21 geselecteerde "starters Sociaal Huis" 2003
2003, Sannen L. & Demeyer B.

Verslagboek Sociaal Huis, een gids doorheen een boeiend 'starterstraject' 2003
2003, Sannen L. & Demeyer B.

Sociale kosten-batenanalyse van alcoholgebruik en -misbruik in België. Elektronische bijlage
2003, Degreef T., Pacolet J. & Bouten R.

Behoefteonderzoek naar een kinderdagverblijf in Grimbergen
2003, Misplon S. & Hedebouw G.

Gebruikersbijdrage voor de poetsdiensten
2003, Misplon S. & Hedebouw G.

Sociale kosten-batenanalyse van alcoholgebruik en -misbruik in België. Synthese
2003, Pacolet J., Degreef T. & Bouten R.

Sociale kosten-batenanalyse van alcoholgebruik en -misbruik in België
2003, Degreef T., Pacolet J. & Bouten R.

Ouder worden in de Westhoek
Op zoek naar toekomstgerichte modellen voor wonen en zorg in de Westhoek
2003, Van Damme B. & Winters S.

Muren afbreken
Een verkenning van de mogelijkheden en knelpunten van ‘woonzorgzones’ in Vlaanderen vanuit het demonstratieproject ‘Woonzorgzone d’Oude Molen’ in Heist-op-den-Berg
2003, Winters S.

Beroepsprofiel Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting
2003, Katrien Vandenbempt & Barbara Demeyer

Zorgplanning voorzieningen voor personen met een handicap Oost-Vlaanderen
2003, Van De Putte I. & Pacolet J.

The Belgian National Action Plan for Social Inclusion 2001-2003: a preliminary evaluation
Report of the non-governmental experts
2003, Nicaise I., Groenez S., Vleminckx K., Demeuse M. & Berghman J.

Doelgroepbetrokkenheid in OCMW-hulpverlening
Vraaggestuurd cliëntoverleg en ervaringsdeskundigen in de armoede in OCMW Genk
2003, Vandenbempt K. & Demeyer B.

Je kind in een ander gezin
Private gezinsplaatsing en kansarme gezinnen
2003, Vanhee L., Demeyer B. & Corveleyn J.

Plus est en vous herbekeken. Manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector. De kinesitherapie in Vlaanderen 1995–2020
2003, Pacolet J., Cattaert G. & Coudron V.

Drempels naar welzijnsvoorzieningen: de cliënt aan het woord
Literatuurstudie en diepte-interviews bij kansarmen en etnisch-culturele minderheden
2003, Sannen L.

Hulp op krediet
Schuldbemiddeling in de Vlaamse OCMW's en CAW's. Samenvatting
2002, Ruelens L. & Nicaise I.

Integratie via uitzendarbeid
Evaluatie van het instrument invoeginterim voor OCMW-cliënten
2002, Fripont I., Heylen V., Bollens J. & Struyven L.

Werknota 'Recht op maatschappelijke dienstverlening'
Verschenen n.a.v. Vooruitgangscongres 'Armoedebestrijding in Vlaanderen'. Brussel, 27 mei 2002
2002, Sannen L.

Naar een toegankelijk Sociaal Huis. Een eerste verkenning
2002, Sannen L. & Demeyer B.

Empowerment en maatzorg
Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede
2002, Van Regenmortel T.

Plus est en vous herbekeken. Manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector. Deel 4. De socioculturele sector in de Vlaamse Gemeenschap 1995-2010
2002, Marchal A. & Pacolet J.

Plus est en vous herbekeken. Manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector. Deel 3. Prognoses tot 2005 en scenario’s tot 2020 voor de zorgsector in de Vlaamse Gemeenschap
2002, Pacolet J., Van De Putte I., Cattaert G., Coudron V., Degreef T. & Verbrugghe K.

Plus est en vous herbekeken. Manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector. Deel 2. De vraag naar zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap 1995-2000
2002, Pacolet J., Van De Putte I., Marchal A., Cattaert G., Degreef T., Verbrugghe K. & Dewilde S.

Plus est en vous herbekeken. Manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector. Deel 1. Het aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap 1995-2000
2002, Pacolet J., Coudron V., Strobbe S. & Dewilde S.

Plus est en vous herbekeken. Manpowerplanning in de zorgsector en de socioculturele sector. Deel 5. Synthese voor de zorgsector in de Vlaamse Gemeenschap 1995-2020
2002, Pacolet J., Van De Putte I., Cattaert G.& Coudron V.

Duurzame arbeidsmarktintegratie van zwakke werkzoekenden: eerste resultaten
Eindrapport
2002, Rubbrecht I. & Nicaise I.

Tweede platformdag Wonen van Ouderen in Brussel
Zoektocht naar opportuniteiten in een institutioneel complexe omgeving. Verslagboek. Vlekho, Brussel, 15 mei 2001
2002, Pacolet J. & Werkgroep Wonen van Ouderen in Brussel (red.)

De tewerkstelling in de quartaire sector in België
2002, Pacolet J. m.m.v. E. Gos, I. Van De Putte, B. Van Damme & B. Tilleman

Statut des travailleurs et des employeurs dans l’économie sociale d’insertion sociale
Recommandations juridiques relatives à la politique en matière d’économie sociale - volet HIVA
2002, Pirard F.

Traps and springboards in European minimum income systems – the Belgian case
2002, Groenez S. & Nicaise I.

De rol van serviceflats in de toekomst in Vlaanderen en Europa
Verslagboek van het colloquium van 28 maart 2001, ’t Elzenveld, Antwerpen
2002, Pacolet J. (red.)

Werknemers- en werkgeversstatuten in de sociale inschakelingseconomie
Juridisch beleidsadvies sociale economie – HIVA-luik
2002, Pirard F.

Screening en diagnose van arbeidsgehandicapten: instrumentarium en praktijk
2002, Samoy E. & Sannen L.

Hulp op krediet
Schuldbemiddeling in de Vlaamse OCMW's en CAW's
2002, Ruelens L. & Nicaise I.

Ontwerp van satellietrekeningen voor de non-profitsector
voor Vlaanderen: welzijn/socioculturele sector/onderwijs; voor België: de gezondheidssector
2001, Pacolet J., Van De Putte I., Marchal A., Dewilde S., Verbrugghe K. & Strobbe S.

Vlaams zilver. Het woon- en zorgcentrum als schakel in de ouderenzorg
Congresboek VVI-congres 25 en 26 januari 2001
2001, Boonen C. & Pacolet J. (red.)

Casemanagement: “de nieuwe kleren van de keizer” ?
Cliëntoverleg tussen systeemoplossing en zorginhoudelijke ontwikkeling: een literatuurstudie
2001, Vandenbempt K.

De sociaal-artistieke praktijk in Vlaanderen en Brussel: een status quaestionis
2001, Demeyer B. m.m.v. K. Doms

Time to Care. The Cost of Formal and Informal Care for Persons with Alzheimer’s Disease
Pilot Study in Five EU Member States
2001, Pacolet J., Hedebouw G. & Winters S. (eds.)

De kost van de zorg voor Alzheimerpatiënten in Vlaanderen en Europa
Resultaten van een pilootstudie in Vlaanderen, Finland, Griekenland, Ierland en Spanje
2001, Pacolet J., Hedebouw G. & Winters S. (red.)

Lifetime Housing in Europe
Proceedings of the European Seminar and Colloquium 'Living Tomorrow Starts Today', Leuven, 4-5 December 2000
2001, Winters S. (ed.)

De actieve welvaartsstaat en de werkers van het elfde uur
Arbeid als antwoord op sociale uitsluiting
2001, Nicaise I.

Het doelgroepperspectief binnen de Antwerpse OCMW-hulpverlening: sleutel tot kwaliteit
2001, De Cuyper P.

De warmte van een baan
Sociale tewerkstelling in de thuiszorg. Evaluatie van het Limburgse ISIS-project 'Integratie van Senioren in de Samenleving'
2001, Hedebouw G.

Op eigen kracht verder
Hulpverlening aan huis bij kansarmen
2001, Vandenbempt K.

Social Protection for Dependency in Old Age in Ireland
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
2001, O'Shea E.

Kwaliteitswerkgroepen als verbeterinstrument binnen het OCMW van Antwerpen (intern rapport)
2000, De Cuyper P.

Kwaliteitsbevordering binnen het OCMW van Antwerpen
Procesevaluatie van de arbeidsbegeleiding in de sociale centra (intern rapport)
2000, De Cuyper P.

De toegankelijkheid van de wijkcentra in het OCMW van Antwerpen
Een onderzoek naar wachttijden, openingsuren en wachtcondities (intern rapport)
2000, De Cuyper P.

Le temps des soins
Une analyse de la prestation de services et de soins dans le domaine des soins de santé et du bien-être
2000, Mendonck K., Meulemans H. avec la collaboration de J. Defourny, M. Descamps, F. Fecher, G. Hedebouw, M. Hubin, X. Leroy, D. Mignot, E. Samoy & N. Van Landegem

Tijd voor zorg
Een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector
2000, Mendonck K., Meulemans H. m.m.v. J. Defourny, M. Descamps, F. Fecher, G. Hedebouw, M. Hubin, X. Leroy, D. Mignot, E. Samoy & N. Van Landegem

Beroepsprofiel Begeleider Beschut Wonen
2000, Huys R.

The right to learn
Educational strategies for socially excluded youth in Europe
2000, Nicaise I. (ed.)

De solidaire financiering van de zorgverzekering
2000, Pacolet J. & Van De Putte I.

De sociale tewerkstelling in Vlaanderen: doelgroepbereik, kwaliteit en doelmatigheid
2000, Lauwereys L., Matheus N. & Nicaise I.

Tewerkstellingsmogelijkheden voor ervaringsdeskundigen in de armoede
Een kwestie van visie en voorwaarden
2000, Van Regenmortel T., de Veirman B. & Vercaeren M.

Maatzorg in het OCMW van Leuven
2000, Princen M.

Vormingspakket basismethodiek
Een vormingsaanbod op maat van het OCMW van Antwerpen vanuit het maatzorgperspectief
2000, Demeyer B.

Social Protection for Dependency in Old Age
A study of the fifteen EU Member States and Norway (Volume 1)
2000, Pacolet J., Bouten R., Lanoye H. & Versieck K.

Social Protection for Dependency in Old Age in Sweden
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
2000, Johansson L.

Social Protection for Dependency in Old Age in Greece
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
2000, Yfantopoulos Y.

Cijfers en tendensen
Bijdrage tot de programmatie van voorzieningen voor gehandicapten
1999, Samoy E.

Die Soziale Absicherung bei Pflegebedürfigkeit in Deutschland
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Schulte B.

Social Protection for Dependency in Old Age in Finland
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Vaarama M. & Kautto M.

Social Protection for Dependency in Old Age in Belgium
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Pacolet J., Lanoye H. & Bouten R.

Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member states and Norway
Statistical and Institutional Annexes (Volume 2)
1999, Pacolet J., Bouten R., Lanoye H. & Versieck K.

Sozialschutz bei Pflegebedürfigkeit im Alter in der EU und in Norwegen
Zusammenfassung
1999, Pacolet J., Bouten R., Lanoye H. & Versieck K.

Social Protection for Dependency in Old Age in the United Kingdom
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Bond J. & Buck D.

Social Protection for Dependency in Old Age in the Netherlands
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Schuijt-Lucassen N. & Knipscheer C.

Social Protection for Dependency in Old Age in Norway
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Daatland S.O.

Social Protection for Dependency in Old Age in Italy
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Belletti F. & Keen H.

Social Protection for Dependency in Old Age in Spain
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Rodriguez Cabrero G.

Social Protection for Dependency in Old Age in Denmark
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Hansen E.B.

Social Protection for Dependency in Old Age in Austria
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Leichsenring K.

Zwakkere werknemers in de beschutte werkplaats
1999, Samoy E.

Social protection for dependency in old age in the 15 EU Member states and Norway
Synthesis report
1999, Pacolet J., Bouten R., Lanoye H. & Versieck K.

La protection sociale des personnes âgées dépendantes dans les 15 pays de l'EU et en Norvège
Rapport de synthèse
1999, Pacolet J., Bouten R., Lanoye H. & Versieck K.

Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010
Deel 4: Werken in de zorgsector: synthese en vooruitblik tot 2010
1999, Deschamps M. & Pacolet J.

Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010
Deel 3: Vraag naar en aanbod van werk in de zorgsector
1999, Deschamps M., Pacolet J. & Gos E.

Ervaringsdeskundigen in de armoede
Meerwaarde en methodiekontwikkeling
1999, Van Regenmortel T., Demeyer B. & Vandenbempt K.

Morfologie van de sociale tewerkstelling in België
1999, Lauwereys L. & Nicaise I.

La protection sociale des personnes âgées dépendantes en France
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
1999, Joël M.-E. avec la collaboration d'Elisabeth Cozette et de Béatrice Guillebaud

ART 23* - La participation à la vie culturelle
Un droit négligé et un outil primordial dans la lutte contre la pauvreté
1998, Demeyer B.

ART 23* - Cultuurparticipatie: een vergeten recht en bindende kracht in de armoedebestrijding
Een kijk op de ART 23-projecten. Kunstprojecten als hefboom tegen sociale uitsluiting
1998, Demeyer B.

Sociaal beleid ten behoeve van mensen met een handicap
1998, Samoy E. & Lammertyn F.

De sociale bescherming van afhankelijke bejaarden in de lidstaten van de EU en Noorwegen
Syntheserapport
1998, Pacolet J., Bouten R., Lanoye H. & Versieck K.

Offre et demande de travail infirmier et soignant en Belgique, projections jusqu'en 2000 et scénarios jusqu'en 2010
Tome 2. Travail soignant et soignants qualifiés
1998, Leclercq A., Deschamps M., Leroy X., Pacolet J., Lanoye H. & Gos E.

Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in België, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010
Deel 2: Gekwalificeerd verzorgden en het verzorgend werk
1998, Deschamps M, Leclercq A, Pacolet J., Leroy X., Lanoye H. & Gos E.

Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010
Deel 2. Gekwalificeerd verzorgenden en het verzorgend werk
1998, Deschamps M., Pacolet J., Lanoye H. & Gos E.

La protection sociale des personnes âgées dépendantes en Belgique: vers une assurance-dépendance
1998, Pacolet J., Lanoye H. & Bouten R.

Werkloosheid en sociale bijstand: communicerende vaten?
Een onderzoek naar de relatie tussen werkloosheid en de instroom in de sociale bijstand. Syntheserapport
1998, Wets J., De Witte H., Vanheerswynghels A., Breauchesne M.-N. & Olivier M.

Communicerende vaten? Een onderzoek naar de relatie tussen werkloosheid en sociale bijstand
Deel 1. Nieuwe aanvragen bij de OCMW's
1998, Wets J.

Sociale bescherming van zorgbehoevende bejaarden in België: op weg naar een zorgverzekering
1998, Pacolet J., Lanoye H. & Bouten R.

De semi-residentiële zorg voor schoolgaande kinderen en jongeren met een handicap in Vlaanderen
1998, Maes B., Van den Bruel B., Allaert V. & Samoy E.

Positieve tewerkstellingssporen in de OCMW's
Een kijk op een gevarieerde praktijk
1998, Demeyer B, Princen M. & Van Regenmortel T.

Offre et demande de travail infirmier et soignant en Belgique, projection jusqu'en 2000 et scénarios jusqu'en 2010
Tome 1. Travail infirmier et praticiens de l'art infirmier
1998, Leclercq A., Deschamps M., Leroy X., Pacolet J., Lorant V. & Gos E.

Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in België, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010
Deel 1. Verpleegkundigen en het verplegend werk
1998, Deschamps M., Leclercq A., Pacolet J., Leroy X., Gos E. & Lorant V.

Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010
Deel 1. Verpleegkundigen en het verplegend werk
1998, De Man P., Deschamps M., Pacolet J. & Gos E.

Le rôle des partenariats locaux dans la lutte contre l'exclusion sociale
1998, Carton B., Delogne R., Nicaise I. & Stengele A.

Sheltered employment in five member states of the Council of Europe: Austria, Finland, Norway, Sweden and Switzerland
1997, Samoy E. & Waterplas L.

Discussie-nota Armoede in opdracht van het Vlaams Parlement
1997, Nicaise I. & Van Regenmortel T.

De klantgerichtheid van de thuiszorgdiensten
1997, Hedebouw G.

Maatzorg in de thuislozenzorg
Een proces van herankeren
1997, Demeyer B., Princen M. & Van Regenmortel T.

Een instrument ter inschatting van de assistentiebehoeften in de diensten voor zelfstandig wonen voor fysiek gehandicapten
1997, Lauwereys L.

Oog voor kwaliteit
Een orthopedagogisch referentiekader voor de kwaliteitsbewaking van de zorg- en dienstverlening binnen (semi-residentiële voorzieningen voor personen met een handicap)
1997, Maes B. (red.), Baert H., Molleman C., Geeraert L., Van den Bruel B. & Samoy E.

Gelijke kansen voor personen met een handicap in Vlaanderen in het licht van de VN-standaardregels
1996, Samoy E. & Molleman C.

Een job voor onze cliënten
Arbeidsmarktniches voor tewerkstelling van OCMW-cliënteel in Vlaanderen
1996, Vleugels I., Gos E. & Nicaise I.

De cliëntenbijdrage in de gezins- en bejaardenhulp
Naar een herziening van de modaliteiten
1996, Bouten R.

Cliënteel en personeel in de voorzieningen voor volwassenen met een handicap
Een onderzoek in de Tehuizen voor niet-werkenden, de Dagcentra en de Tehuizen voor werkenden
1996, Molleman C. m.m.v. Vijncke P.

Dagprijsverschillen in de rustoordsector
Onderzoek naar de verklarende factoren en het effect van de overheidssubsidiëring in de prijsbepaling
1996, Bogaert G. & De Prins P.

Maatzorg. Een methodiek voor het begeleiden van kansarmen
Theorie en praktijk in het OCMW van Genk
1996, Van Regenmortel T.

Les problèmes de personnel dans le domaine des infirmiers en Belgique et dans la CE (12)
1996, Versieck K., Bouten R. & Pacolet J.

Personeelsproblemen voor verpleegkundigen in België en de EG (12)
1996, Versieck K., Bouten R. & Pacolet J.

Groupes faibles au marché du travail: point de mire du Fonds Social Européen
Evaluation finale du Cadre communautaire d'appui belge 1990-1992 relatif aux objectifs 3 et 4
1995, Nicaise I. e.a.

Met het Europees Sociaal Fonds op de bres voor zwakke doelgroepen op de arbeidsmarkt
Eindevaluatie van het Belgisch Communautair Bestek 1990-1992 m.b.t. doelstelling 3 en 4
1995, Nicaise I. e.a.

Het zwaard van Damocles
Arme gezinnen spreken over de bijzondere jeugdbijstand
1995, Nicaise I. & De Wilde C.

Labour Market Programmes for the Poor in Europe
Pitfalls, dilemmas and how to avoid them
1995, Nicaise I., Bollens J., Dawes L., Laghaei S., Thaulow I., Verdié M. & Wagner A.

Donner du poisson ou apprendre à pêcher?
Analyse des coûts et bénéfices sociaux des projets d'insertion EFD des CPAS
1995, Nicaise I. m.m.v. Van Brusselen B.

Vis geven of leren vissen?
Sociale kosten-baten analyse van de TOK-projecten van OCMW's
1995, Nicaise I. m.m.v. Van Brusselen B.

Personeelsproblemen voor verpleegkundigen in de EG
Samenvatting en beleidsconclusies
1995, Versieck K., Bouten R. & Pacolet J.

Los problemas del personal de enfermeria y matronas en la CE
Resumen y recommendaciones politicas
1995, Versieck K., Bouten R. & Pacolet J.

Personalprobleme bei Krankenpflegern und Hebammen in der EG
Zusammenfassung und Empfehlungen zum Betreiben einer Politik
1995, Versieck K., Bouten R. & Pacolet J.

Les problèmes de personnel dans le domaine des infirmiers et des accoucheuses dans la CE
Résumé et recommandations politiques
1995, Versieck K., Bouten R. & Pacolet J.

Manpower problems in the nursing/midwifery profession in the EC
Summary and policy conclusions
1995, Versieck K., Bouten R. & Pacolet J.

Manpower problems in the nursing/midwifery profession in the EC
Country-comparative report
1995, Versieck K., Bouten R. & Pacolet J.

Manpower problems in the nursing/midwifery profession in the EC
Country reports - Volume 2: I IRL L NL P UK
1995, Bouten R. & Versieck K.

Manpower problems in the nursing/midwifery profession in the EC
Country reports - Volume 1: B D DK E F GR
1995, Versieck K. & Bouten R.

Het personeel in de bejaardensector: arbeidsorganisatie, werkbelasting, loon- en arbeidsvoorwaarden
1995, De Prins P., Lanoye H., Hedebouw G. & Henderickx E.

Invloed van de technologie op de tewerkstelling en kwalificaties in de quartaire sector
1995, Callebert L. & Bogaert G.

Ruimtelijke spreiding van risicogroepen
Een buurtatlas van Leuven
1995, Tratsaert K.

Le Fonds pour l'Emploi: une occasion manquée pour les groupes à risque?
1994, Van Meensel R.

Het Tewerkstellingsfonds: een gemiste kans voor risicogroepen?
1994, Van Meensel R.

Protection sociale des personnes âgées dépendantes: synthèse
1994, Pacolet J., Versieck K. & Bouten R.

Social protection for dependency in old age in Belgium
1994, Pacolet J., Lanoye H. m.m.v. Van Dender K. & Spinnewyn H.

Soziale Absicherung bei Abhängigkeit im Alter: Synthese
1994, Pacolet J., Versieck K. & Bouten R.

Sociale bescherming van zorgbehoevende bejaarden: synthese
1994, Pacolet J., Versieck K. & Bouten R.

Social protection for dependency in old age: summary
1994, Pacolet J., Versieck K. & Bouten R.

ImpulSIS-project - Sociaal dossier 1
Gezondheids- en bejaardenvoorzieningen in de Impulsregio Zennevallei
1994, Bogaert G., Lanoye H. m.m.v. Gos E.

De financiering van de bejaardenzorg: nood aan een afhankelijkheidsverzekering?
1994, Pacolet J., Lanoye H. m.m.v. Van Dender K. & Spinnewyn H.

Social protection for dependency in old age
1994, Pacolet J., Versieck K. & Bouten R.

De TOK-projecten en hun cursisten, drie jaar later
Follow-up onderzoek van de projecten van 1989
1994, Wouters M., Van Meensel R. & Nicaise I.

Van werkloze tot zelfstandige: evaluatie van 10 jaar achtergestelde leningen aan werklozen
1994, Van Brusselen B. & Nicaise I.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Beschutte werkplaatsen
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Dagcentra M
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Centra voor gespecialiseerde beroepsopleiding
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Diensten zelfstandig wonen F
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Gedifferentieerde woonvormen F/S
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Tehuizen voor niet-werkenden: type 'nursing' M
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Tehuizen voor niet-werkenden: M
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Gedifferentieerd wonen (tehuizen voor werkenden-M)
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Begeleid wonen
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Voorzieningen voor kortverblijf
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
Diensten voor pleegzorg
1993, Molleman C.

Zorg op vraag? Een profiel van het zorgaanbod van voorzieningen voor gehandicapten
1993, Molleman C.

Beroepsopleidingen voor personen met een handicap
1993, Samoy E.

Een impulsplan voor de bejaardenvoorzieningen in het Hageland
1993, Lanoye H.

Financiële stromen en werkgelegenheid in de gezondheidszorg in Vlaanderen
1993, Spinnewyn H. & Pacolet J.

Kansarmoede-atlas Leuven
Synthese (met geactualiseerde werkloosheidsgegevens)
1993, Heeman R.

Kansarmoede-atlas Leuven
Basisgegevens en doelgroepafbakening ten behoeve van een lokaal kansenbeleid
1993, Heeman R.

Opleiding of werkgelegenheid?
Evaluatie van zeven projecten voor kansarmen
1992, Van Meensel R. & Bogaert G.

Jongeren van toen: enquête bij leden, bestuursleden en niet-leden van de KBG
1992, Debrabander K. & Hedebouw G.

OCMW: onbekend maakt onbemind
Creatie en analyse van een databank omtrent de opdrachten, financiering en tewerkstelling van OCMW's
1992, Bogaert G. & Spinnewyn H.

Maatwerk in het OCMW?
Een onderzoek naar de praktijk van de arbeidsbemiddeling en -begeleiding in de Vlaamse OCMW's
1992, Van Meensel R.

Kansarm op de arbeidsmarkt - Kansrijk op de opleidingsmarkt
Initiatieven, doelgroepen, evaluatie en coördinatie van opleidingen voor kansarme groepen
1992, Wouters M. & Struyven L.

L'emploi protégé dans la Communauté Européenne
1992, Samoy E. m.m.v. Waterplas L.

De beschutte tewerkstelling in de Europese Gemeenschap
1992, Samoy E. m.m.v. Waterplas L.

Sheltered employment in the European Community
1992, Samoy E. m.m.v. Waterplas L.

Tewerkstelling en opleiding van kansarmen
Evaluatie van projecten in Vlaanderen en Brussel
1992, Van Meensel R. m.m.v. Heeman R.

Eenzame zielen? Een onderzoek naar de sociaal-culturele participatie van kansarmen
1991, Van Regenmortel T. m.m.v. Van de Velde V. & Goethals L.

Compte Rendu d'un Séminaire sur les Diversités Nationales et les Tendances Européennes e Matière de Services d'Aide aux Personnes Agées
1991, Nijkamp P., Pacolet J., Spinnewyn H., Vollering A., Wilderom C. & Winters S.

Proceedings of a Seminar on National Diversity and European Trends in Services for the Elderly in Europe, Brussels March 22-23 1990
1991, Nijkamp P., Pacolet J., Spinnewyn H., Vollering A., Wilderom C. & Winters S.

Les Services d'Aide aux Personnes Agées en Europe
Une Etude Comparative entre les Différents Pays de la Communauté Européenne
1991, Nijkamp P., Pacolet J., Spinnewyn H., Vollering A., Wilderom C. & Winters S.

Behoeftenonderzoek bij de bejaarden in Retie
1991, Baele J. & Hedebouw G.

Services for the Elderly in Europe
A Cross-National Comparative Study
1991, Nijkamp p., Pacolet J., Spinnewyn H., Vollering A., Wilderom C. & Winters S.

Experimenteel inschrijvingsdossier voor het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
1991, Molleman C.

Vrijwillige zorgverlening en verenigingswerk voor zieken: een Europees en Vlaams perspectief
1991, Hedebouw G., Debrabander K., Van Dender K. & Pacolet J.

Economische betekenis van de welzijnszorg in Vlaanderen
1991, Spinnewyn H.

Ziekenzorg: zijn omgeving, zijn vrijwilligers en zijn zieken
1991, Hedebouw G., Debrabander K., Van Dender K. & Pacolet J.

Tewerkstellingsvooruitzichten in de non-profit sector: een terreinverkenning
1991, Devos H., Fache O., Hedebouw G., Pacolet J., Spinnewyn H. & Winters S.

Organisatie-onderzoek Familiehulp vzw
1990, Steverlynck J., Pacolet J. & Winters S.

Risicogroepen in het sociaal overleg
Aanzet tot evaluatie van de 0,18%-maatregel
1990, Denolf L. & Pollet I.

De thuiszorg in Vlaanderen
1990, Hedebouw G., Pacolet J., Spinnewyn H. & Winters S.

Dagbestedingsvoorzieningen voor gehandicapte volwassenen: naar een nieuw model
1990, Heeman R.

Wat na de sociale tewerkstelling?
Evaluatie van de toepassing van art. 60 par. 7 van de organieke wet op de OCMW
1990, Van de Velde V.

Wat als ik oud ben?
Een onderzoek naar de noden en wensen van bejaarden in Laakdal
1990, Winters S. & Hedebouw G

Een nieuw model en procedure voor inschrijving in het Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap
1990, Molleman C.

Evaluatie van het besluit van Minister Lenssens van 19 november 1986 betreffende de financiering van de samenwerking in de thuisgezondheidszorg
1989, Spinnewyn H. & Hedebouw G.

Collectieve dagbestedingsvoorzieningen voor gehandicapte volwassenen
1989, Heeman R. & Samoy E.

Jonge volwassenen met een handicap
Eindverslag
1989, Molleman C. & Samoy E.

Woon-en dagbestedingsvoorzieningen voor gehandicapte volwassenen
Omvang en toekomstplannen op korte termijn
1988, Klykens C.

Tewerkstelling van bestaansminimumgerechtigden
Verslag van een actie-onderzoek gehouden in het Gewest Brussel
1988, Lescrauwaet D.

Materiaal voor planning van de gehandicaptenzorg in Vlaanderen
1988, Samoy E.

Het profijt van de non-profit
De economische betekenis van de gezondheids- en welzijnszorg. Syntheserapport
1988, Wouters R., Spinnewyn H. & Pacolet J.

Het profijt van de non-profit
De economische betekenis van de gezondheids- en welzijnszorg. Onderzoeksrapport
1988, Wouters R., Spinnewyn H. & Pacolet J.

Bouwstenen voor een informatiesysteem over gehandicapten
Deelrapport 7: Leefsituatie-onderzoek van jong-volwassenen met een dieper mentale handicap
1988, Heeman R. & Mortelmans I.

Bouwstenen voor een informatiesysteem over gehandicapten
Deelrapport 7: Leefsituatie-onderzoek matig, ernstig en diep mentaal gehandicapten. Vragenlijst
1988, Mortelmans I.

Bezoekers van dagcentra
1988, Klykens C.

Tewerkstelling als alternatief voor het bestaansminimum?
Verslag van een actie-onderzoek in vijf Vlaamse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
1988, Caymax L.

Werknemers in de beschutte werkplaatsen
1988, Samoy E.

Bewoners van tehuizen voor werkenden
1988, Klykens C.

Bewoners van tehuizen voor niet-werkenden
1988, Klykens C.

Profiel van de gehandicapte volwassenen in voorzieningen van het Fonds 81. Toestand 1.1.'86
5) West-Vlaanderen en Vlaanderen
1987, Klykens C. & Samoy E.

Profiel van de gehandicapte volwassenen in voorzieningen van het Fonds 81. Toestand 1.1.'86
4) Oost-Vlaanderen en Vlaanderen
1987, Klykens C. & Samoy E.

Profiel van de gehandicapte volwassenen in voorzieningen van het Fonds 81. Toestand 1.1.'86
3) Limburg en Vlaanderen
1987, Klykens C. & Samoy E.

Profiel van de gehandicapte volwassenen in voorzieningen van het Fonds 81. Toestand 1.1.'86
2) Brabant en Vlaanderen
1987, Klykens C. & Samoy E.

Profiel van de gehandicapte volwassenen in voorzieningen van het Fonds 81. Toestand 1.1.'86
1) Antwerpen en Vlaanderen
1987, Klykens C. & Samoy E.

Een financiële tegemoetkoming in de thuisgezondheidszorg
Modaliteiten en budgettaire implicaties
1987, Spinnewyn H. & Pacolet J.

Uit de startblokken
Evaluatie van I.Mo.S , een gespecialiseerd opleidingscentrum voor gehandicapten
1986, Langie L.

Bouwstenen voor een informatiesysteem over gehandicapten
Deelrapport 3: Leefsituatie-onderzoek van jong-volwassenen met een fysieke handicap. Bijlage vragenlijst
1986, Molleman C.

Bouwstenen voor een informatiesysteem over gehandicapten
Deelrapport 3: Leefsituatie-onderzoek van jong-volwassenen met een fysieke handicap
1986, Molleman C.

Bouwstenen voor een informatiesysteem over gehandicapten
Deelrapport 2: Kenmerken van de doelgroep
1986, Samoy E.

Bouwstenen voor een informatiesysteem over gehandicapten
Deelrapport 1: Afbakening van de doelgroep
1986, Samoy E.

De kostprijs van de thuisgezondheidszorg
1985, Spinnewyn H. & Pacolet J.

Rendementsverlies gecompenseerd
Een onderzoek naar de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 26
1985, Molleman C.

Poetsdienst. Een derde luik in de hulpverlening
Onderzoek naar de behoeften aan hulp, het profiel van hulpvrager en hulpverlener en de verhouding ten aanzien van de bejaardenhulp binnen de Dienst Familiehulp KAV
1983, Ringoot M.

Beroepsopleiding voor gehandicapten
1983, Samoy E. & Cossey H.

De lasten van de zorg
Onderzoek bij gezinnen met gehandicapte kinderen
1983, Samoy E.

Gezinsbegeleiding voor gehandicapten
1981, Samoy E.

Onderzoek naar de behoeften aan hulp en de hulpverlening bij de Diensten voor Gezins- en Bejaardenhulp van Familiehulp KAV
1980, Ringoot M. & Martens B.

Social Protection for Dependency in Old Age in Portugal
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
de Almeida M. & Nazareth J.M.

Social Protection for Dependency in Old Age in Luxembourg
National Reports Series of the Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway Project edited by Jozef Pacolet & Ria Bouten
Kerschen N.